ODVODNĚNÍ KALU

A máte po starostech!

Technické řešení je chráněno užitným vzorem č. 2022- 397755

Odpadní vody z domácností, a hlavně toalet obsahují organické znečištění, které se v domovní čistírně (DČOV) biologickým způsobem odstraňuje. Z čistírny odtéká předčištěná voda a v čistírně zůstává přebytečný kal jako produkt biologického čištění. Platí, že čím lépe čistírna čistí, tím více kalu produkuje a méně znečištění zůstává v předčištěné vodě. A protože platí zákon zachování hmoty, platí i fakt, že pojem „superaktivace“, kdy se kal netvoří, a proto není třeba mít kalojem, vymysleli výrobci levných čistíren bez kalojemů. Odborník nad „superaktivací“ žasne, ale patent nebo Nobelovu cenu hledá marně.

Podle platných norem a fyzikálních zákonů 1 obyvatel napojený na čistírnu, bez ohledu na její velikost a typ, vyprodukuje cca 14 kg kalu za rok. Pro domek se 4 obyvateli to představuje 57 kg kalu /rok.

Produkce kalu pro jednotlivé typy čistíren:

 • Bez kalojemu. Kal se vyváží po sedimentaci cca 30 min, tzn s koncentrací 10 kg/m3 = 5,7 m3 kalu za rok je třeba odčerpat
 • S kalojemem. Koncentrace kalu v kalojemu je 30–40 kg kalu = 1,6 m3 kalu za rok je třeba odčerpat
 • S odvodněním v kalovém boxu. Kal se zahustí na koncentraci 200 kg/m3 = 0,3 m3 kalu za rok je třeba naložit lopatou na kolečko

Fakticky to znamená, že u čistíren bez kalojemu by se měl kal vyvážet cca 6 x ročně v objemu 1 m3 a u čistíren s kalojemem, který má objem 0,5 m3, cca 3 x ročně. Je ale fakt, že některé typy čistíren bez kalojemu dosahovaly při certifikaci výsledky, které potvrzují, že superaktivace patrně existuje.

Uvedené výpočty platí pro trvale obývané objekty. U rekreačních objektů je produkce kalu podstatně menší.

Hlavní výhodou odvodněného kalu je, že se nemanipulujete s velkým objemem vody. Postačí 1 x za rok naložit lopatou odvodněný kal na kolečko a odvézt jej na kompost.

Princip funkce odvodnění kalu v čistírně TOP – reaktor

 • Přebytečný kal se zahušťuje ve spodní části akumulace
 • Dle potřeby je buď ručně nebo automaticky přečerpáván do odvodňovacího boxu. Při ručním odčerpávání se otevře kohout na přívodu vzduchu k mamutce zahuštěného kalu a po naplnění boxu (cca 15 min) se kohout uzavře. Při automatickém odkalování (jen s TOM) se v pravidelných intervalech cca 20 dní otevírá na cca 15 min. elektroventil.
 • Voda postupně prosakuje přes polopropustnou geotextilii do spodní části boxu a odtud odtéká kalová voda gravitačně do čistírny. Zahuštění kalu do rypného stavu, kdy je možné jej nabrat na lopatu trvá 15–30 dní v závislosti na vlastnostech kalu. Pak je možné opakovat další dávku plnění odvodňovacího boxu.
 • ODVODŇOVACÍ BOX KALU SE DÁ DODATEČNĚ INSTALOVAT NA VŠECHNY ČISTÍRNY TYPU TOPAS I SVÉPOMOCÍ
 • NA JINÉ TYPY ČISTÍREN JEN PO INOVACI (REKONSTRUKCI)

Schéma funkce odvodnění kalu

 1. Odkalovací mamutka reaktoru
 2. Přebytečný kal po usazení
 3. Zahuštěný kal po usazení
 4. Mamutka zahuštěného kalu
 5. Odvodňovací box s kalem
 6. Polopropustné mezidno
 7. Odtok kalové vody
 8. Mamutka kalové vody
 9. Dmychadlo
 10. Třícestný elektrokohout
 11. Přívod vzduchu do reaktoru (bílý)
 12. Přívod vzduch k mamutkám – modrý
 13. Ruční (nebo elektrický) ventil